Free Italian Iptv m3u Links (08.02.2018)
Sponsored Links


FREE ITALIAN IPTV M3U LINKS (08-02-2018)


#EXTM3U
#EXTINF:-1,Rai 1 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/12.ts
#EXTINF:-1,Rai 1 HD +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13094.ts
#EXTINF:-1,Rai 2 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13.ts
#EXTINF:-1,Rai 2 HD +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13095.ts
#EXTINF:-1,Rai 3 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/14.ts
#EXTINF:-1,Rai 3 HD +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13096.ts
#EXTINF:-1,Rete 4 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/15.ts
#EXTINF:-1,Rete 4 HD +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13097.ts
#EXTINF:-1,Canale 5 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/16.ts
#EXTINF:-1,Canale 5 HD +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13098.ts
#EXTINF:-1,Italia 1 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/17.ts
#EXTINF:-1,Italia 1 HD +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13099.ts
#EXTINF:-1,Italia 2
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/158.ts
#EXTINF:-1,La 7
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/18.ts
#EXTINF:-1,LA 7 +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13100.ts
#EXTINF:-1,La7d
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/19.ts
#EXTINF:-1,La7d +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13166.ts
#EXTINF:-1,Rai 4 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/147.ts
#EXTINF:-1,Rai 5 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/148.ts
#EXTINF:-1,Rai Movie HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/146.ts
#EXTINF:-1,Rai Premium HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/145.ts
#EXTINF:-1,La 5
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/20.ts
#EXTINF:-1,La 5 +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13167.ts
#EXTINF:-1,Mediaset Extra
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/142.ts
#EXTINF:-1,Cielo HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/55.ts
#EXTINF:-1,Iris
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/159.ts
#EXTINF:-1,Spike
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/25138.ts
#EXTINF:-1,DMAX
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/115.ts
#EXTINF:-1,Real Time HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/57.ts
#EXTINF:-1,Real Time +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/7945.ts
#EXTINF:-1,TV8
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/10401.ts
#EXTINF:-1,TV8 +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13101.ts
#EXTINF:-1,Nove HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23676.ts
#EXTINF:-1,TV 2000
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/154.ts
#EXTINF:-1,Espansione TV
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/7943.ts
#EXTINF:-1,RSI La 1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/151.ts
#EXTINF:-1,RSI LA 1 +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13102.ts
#EXTINF:-1,RSI La 2
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/152.ts
#EXTINF:-1,RSI LA 2 +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13103.ts
#EXTINF:-1,POP
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23557.ts
#EXTINF:-1,----- SKY CINEMA -----
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/21.ts
#EXTINF:-1,Sky 3D
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/33.ts
#EXTINF:-1,IPTVTHEBEST 3D
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13556.ts
#EXTINF:-1,Cinema 1 FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23271.ts
#EXTINF:-1,Cinema 1 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/22.ts
#EXTINF:-1,Cinema +1 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +24 FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23410.ts
#EXTINF:-1,Cinema +24 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/24.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Hits FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23402.ts
#EXTINF:-1,Cinema Hits HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/25.ts
#EXTINF:-1,Cinema Hits +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/10388.ts
#EXTINF:-1,Cinema Family FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23404.ts
#EXTINF:-1,Cinema Family HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/26.ts
#EXTINF:-1,Cinema Family +1 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/2695.ts
#EXTINF:-1,Cinema Max FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23403.ts
#EXTINF:-1,Cinema Max HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/29.ts
#EXTINF:-1,Cinema Max +1 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/30.ts
#EXTINF:-1,Cinema Passion HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/27.ts
#EXTINF:-1,Cinema Passion +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/10389.ts
#EXTINF:-1,Cinema Cult HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/31.ts
#EXTINF:-1,Cinema Cult +1 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11964.ts
#EXTINF:-1,Cinema Classic HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/32.ts
#EXTINF:-1,Cinema Classic +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13110.ts
#EXTINF:-1,Cinema Comedy FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23405.ts
#EXTINF:-1,Cinema Comedy HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/28.ts
#EXTINF:-1,Cinema Comedy +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/10390.ts
#EXTINF:-1,---- Canali SD (Connessioni Lente)
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11573.ts
#EXTINF:-1,Cinema 1 SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11558.ts
#EXTINF:-1,Cinema +1 SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11559.ts
#EXTINF:-1,Cinema Hits SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11561.ts
#EXTINF:-1,Cinema Hits +1 SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11562.ts
#EXTINF:-1,Cinema Family SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11563.ts
#EXTINF:-1,Cinema Family +1 SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11564.ts
#EXTINF:-1,Cinema Max SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11565.ts
#EXTINF:-1,Cinema Max +1 SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11566.ts
#EXTINF:-1,Cinema Passion SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11567.ts
#EXTINF:-1,Cinema Passion +1 SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11568.ts
#EXTINF:-1,Cinema Cult SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11569.ts
#EXTINF:-1,Cinema Classic SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11570.ts
#EXTINF:-1,Cinema Comedy SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11571.ts
#EXTINF:-1,Cinema Comedy +1 SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11572.ts
#EXTINF:-1,Cinema +24 SD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/11560.ts
#EXTINF:-1,----- INTRATTENIMENTO -----
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/47.ts
#EXTINF:-1,Sky Uno FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23408.ts
#EXTINF:-1,Sky Uno HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/48.ts
#EXTINF:-1,SKY UNO +1 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/6517.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23407.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/699.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic +1 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/6523.ts
#EXTINF:-1,Fox HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/49.ts
#EXTINF:-1,Fox +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/10391.ts
#EXTINF:-1,Fox Life HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/50.ts
#EXTINF:-1,Fox Life +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/10392.ts
#EXTINF:-1,Fox Crime HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/52.ts
#EXTINF:-1,Fox Crime +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/10393.ts
#EXTINF:-1,Fox Comedy HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/51.ts
#EXTINF:-1,Fox Comedy HD +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13117.ts
#EXTINF:-1,Fox Animation HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/53.ts
#EXTINF:-1,Fox Animation +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13118.ts
#EXTINF:-1,Comedy Central
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/12175.ts
#EXTINF:-1,Comedy Central +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/12176.ts
#EXTINF:-1,Sky Blaze HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23649.ts
#EXTINF:-1,Sky LaEffe
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/24415.ts
#EXTINF:-1,Sky Lei
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23515.ts
#EXTINF:-1,Auto Moto TV
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/12177.ts
#EXTINF:-1,Classica HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/10145.ts
#EXTINF:-1,Teleticino HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/156.ts
#EXTINF:-1,----- SPORT -----
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/62.ts
#EXTINF:-1,Sport Mix
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13327.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 24 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/64.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 24 +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13122.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Plus HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/73.ts
#EXTINF:-1,Fox Sport Plus +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13127.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 1 FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23400.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 1 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/66.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 1 +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13123.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 2 FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23399.ts
#EXTINF:-1,SKY Sport 2 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/68.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 2 +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13124.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 3 FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23398.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 3 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/70.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 3 +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13125.ts
#EXTINF:-1,Fox Sport FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23406.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/71.ts
#EXTINF:-1,Fox Sport +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13126.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport F1 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/75.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport F1 +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13128.ts
#EXTINF:-1,Sport Moto GP FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23273.ts
#EXTINF:-1,Sky Moto GP HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/15058.ts
#EXTINF:-1,Sky Motogp HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/76.ts
#EXTINF:-1,Sky MotoGP +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13129.ts
#EXTINF:-1,Rai Sport 1 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/3343.ts
#EXTINF:-1,Sport Italia
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/2324.ts
#EXTINF:-1,Super tennis HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/78.ts
#EXTINF:-1,BIKE CHANNEL
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/2319.ts
#EXTINF:-1,Bike Channel +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13134.ts
#EXTINF:-1,Nuvolari
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/10143.ts
#EXTINF:-1,Class Horse TV
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/10149.ts
#EXTINF:-1,Class Horse +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13131.ts
#EXTINF:-1,----- CALCIO -----
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/83.ts
#EXTINF:-1,Sky Info. Calcio
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/25104.ts
#EXTINF:-1,Sky Supercalcio FHD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23401.ts
#EXTINF:-1,Sky Supercalcio HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/85.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 1 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/87.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 2 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/88.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 3 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/90.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 4 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/92.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 5 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/94.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 6 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/95.ts
#EXTINF:-1,SKY Calcio 7 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/96.ts
#EXTINF:-1,SKY Calcio 8 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/97.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 9 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/21125.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 10 HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/21126.ts
#EXTINF:-1,Lazio Tv
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/98.ts
#EXTINF:-1,Juventus TV
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/8315.ts
#EXTINF:-1,Roma Channel
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/8735.ts
#EXTINF:-1,Milan Channel
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/8737.ts
#EXTINF:-1,Inter Channel
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/8736.ts
#EXTINF:-1,Torino Channel
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23415.ts
#EXTINF:-1,Top Calcio 24
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23487.ts
#EXTINF:-1,Top Planet
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23488.ts
#EXTINF:-1,----- Lega Pro -----
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13804.ts
#EXTINF:-1,*-*-* Serie-C Info *-*-*
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23597.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Catania
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23596.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Lecce
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23595.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Reggina
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23594.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Trapani
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23593.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Cosenza
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23592.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Pisa
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23591.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Akragas
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23590.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Juve Stabia
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23589.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Fidelis Andria
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23588.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Casertana
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23587.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Siracusa
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23586.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Reggiana
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23585.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Livorno
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23584.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Catanzaro
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23583.ts
#EXTINF:-1,Serie-C Viterbese
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23582.ts
#EXTINF:-1,----- CULTURA -----
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/104.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/106.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo HD +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13143.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo People HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/110.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo People HD +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13144.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/111.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild HD +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13145.ts
#EXTINF:-1,Sky Arte
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13357.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/118.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13135.ts
#EXTINF:-1,CI Crime Investigation HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/107.ts
#EXTINF:-1,CI Crime Investigation +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13116.ts
#EXTINF:-1,Caccia e Pesca
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/450.ts
#EXTINF:-1,Caccia Pesca +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13132.ts
#EXTINF:-1,Pesca e Caccia
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/243.ts
#EXTINF:-1,Pesca Caccia +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13133.ts
#EXTINF:-1,Pescare&Cacciare TV
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13356.ts
#EXTINF:-1,Gambero Rosso HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/116.ts
#EXTINF:-1,Gambero Rosso +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13146.ts
#EXTINF:-1,Food Network
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/23489.ts
#EXTINF:-1,Alice
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/119.ts
#EXTINF:-1,MarcoPolo
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/122.ts
#EXTINF:-1,Giallo
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/160.ts
#EXTINF:-1,Giallo +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13136.ts
#EXTINF:-1,Focus
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/113.ts
#EXTINF:-1,Focus +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13137.ts
#EXTINF:-1,Discovery T&L HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/1531.ts
#EXTINF:-1,Discovery T&L +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13139.ts
#EXTINF:-1,Sposa HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/5157.ts
#EXTINF:-1,Italia Fishing
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/5160.ts
#EXTINF:-1,History HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/120.ts
#EXTINF:-1,History Channel +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13142.ts
#EXTINF:-1,Discovery Sci HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/108.ts
#EXTINF:-1,Discovery Sci +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13140.ts
#EXTINF:-1,Discovery HD
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/109.ts
#EXTINF:-1,Discovery +1
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/13141.ts
#EXTINF:-1,Fine Living
http://178.132.7.100:15000/live/bzrddxdc/v4v4yP53Vt/124.ts

You can download rest of m3u iptv links from below button.

READ  Italy m3u Channels List (03.02.2018)

download m3u


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir